ПЛК контролер 8 канала с отделни времена

описание на ПЛК контролер за програмнно управление >>> ЦЕНА ПО ДОГОВАРЯНЕ !!!!!
на 8 крайни товара със допълнителни 8 товара.

1. ПЛК контролера представлява процесорно управление със последователно задействие на каналите/първи до осми - 1-8/ според зададено време за работа отделно на всеки един канал. операторите могат да задават произволни стойности за включено състояние на всеки отделен канал на контролера, като поредноста на работа на каналите е винаги от първи до осми/1-8канал/. времената за всеки канал са различни, като за редактиране информацията се показва на дисплей със разрядност 4 реда по 20 символа на ред. изключването на каналите/товарите става автоматично след изтичане на зададеното време. допълнителните канали са включени към схемата за да се дублира работата на даден каналите/товар, като това осигурява на операторите необходимост от задействие на допълнителни машини и механизми, с лесен контрол и управление.

2. Схемното решение на ПЛК контролера е на базата на средно мощен PIC процесор, модел 18F4620, с достатъчно параметри за изпълнението на тази и по-сложни задачи. Дисплеят на системата е стандартен с разрядност 4 реда по 20 символа на ред, като това е минималната конфигурация за показване на необходимата информация за управление на контролера. в момента има зададена само една последователност за задействие на каналите като тя е винаги се задейства първи канал, после втори, трети и така до осми. в следващите варианти на софтуера могат да бъдат направени и други варианти на задействие според необходимостта на клиента, като това може да стане само със смяна на софтуера във същото схемно решение и същия процесор.

3. контролерът разполага със бутони за редакция на времената на работа на каналите, бутони за директно задействие на каналите в ръчен режим. при избор на процесорно решени е повече пинове, може да се включат и други входящи системи. това могат да бъдат датчици от всякакъв тип - газови анализации, тепмератури, влага, налягане, обороти, осветеност, нивомери и други. също така може да се направи връзка към отдалечена компютърна система чрез някой от стандартните методи за комуникация като жични или безжични примерно - сериен порт, RS-232, RS-485, LAN 10/100/1000, оптични кабели, GSM модули, интернет модули - BLUETOOTH, WIFI, GPRS, ZIGBEE и други. предаването и приемането на стойности, данни, команди и технически параметри от и към контролера е постоянно, двупосочно и едновременно като това не затруднява работата на процесора в основните му функции.

4. направените менюта и съобщения във софтуера могат да бъдат сменени според искането на клиента, като имайте предвид, че дисплеят поддържа и български език. в този вариант на софтуера, менютата и съобщения са на английски за да бъде показано като универсално процесорно управление и пред англо говорящи клиенти.

5. техническа хардуерна характеристика

    1. захранване - галванично разделено от крайните товари с оптрони с вътрешни MOSFET транзистори . добавен е и външен средно мощен 20А амперов MOSFET транзистор за гарантиране на достатъчна мощност при работа на товара във включен режим, както и за защита на оптрона от евентуално пробиване при късо съединение, пренапрежение, токов удар и други. при по големи товари за управление може да се монтират и охлаждащи радиатори, като за конкретното приложение това не е необходимо.
    
    2. захранването на процесора е стандартно стабилизирано +12V намалено и стабилизирано на +5V. филтриращи кондензатори във схемата са монтирани както на външното захранване, така и след стабилизатора на +5V. има монтирани диоди за предпазване от обратна полярност при включване
    
    3. захранването на оптронната схема с крайният транзистор е +24V, като това е съобразено със захранването на крайните товари. минималното захранване на оптронната схема е +12V/3А, като това зависи изключително от това какви уреди, машини и механизми ще се управляват.
    
    4. ако ще се управляват променливо-токови монофазни 220V и/или променливо-токови трифазни 380V товари, задължително трябва да се използват контактори съобрази по волтаж и мощност със крайните товари който ще се задействат.
    
    5. бутони за управление - стандартни незадържащи без подсветка, монтирани на предния панел на кутията за удобство при работа на операторите.
    
    6. кабелната система е направена със стандартен щекерен клеморед за удобство при отремонтиране на платките. също така всички чипове са монтирани на стандартен интегрален цокъл за удобна смяна при евентуални ремонт на устройството.

6. софтуерна работна характеристика

    1. програмата за управление на крайните товари работи на принципа на време-задаване от операторите за включено състояние за всеки един товар. изключването на товара става автоматично след изтичане на зададеното време за всеки канал поотделно. най-малката време-константа е 100 мили-секунди, като това важи за всички канали. с промяната на софтуера е възможно да се задават всякакви времена за всички канали и/или всякакви времена за всеки канал поотделно. време-константите могат да бъдат и време-променливи като това решават операторите при настройка на работа на контролера за всеки канал поотделно.
    
    2. време-константите и/или време-променливите могат да бъдат в размер от няколко милисекунди, секунди, минути, часове, дни. според задействания процес в който участват всички крайни товари на устройството, операторите могат да настроят всеки краен товар да се включи и изключи примерно след няколко секунди, няколко минути, няколко часа или няколко дни.
    
    3. при избор на дадена функция на контролера софтуерът е настроен да блокира другите бутони, които не са свързани в дадената функция в момента. това означава че ако сте избрали режим на настройка на времената, не може да задействате каналите със бутоните за ръчен контрол. и обратно докато сте стартирали програмата за задействие на каналите според времената, също не можете да редактирате или да задействате ръчно крайните товари. задължително трябва да изчакате да свърши дадена функция за да се изпълни друга. по време на изпълнение на дадена функция, всички останали са блокирани.
    
    4. програмираните функции са : старт/стоп, автоматичен/ръчен режим, редактиране на времената. активирането на всеки един бутон става само от главното меню, като всички останали функции са блокирани по време на употреба на друга функция.
    
    5. при натискане на бутона старт/стоп, контролерът ще започне програмата за стартиране на товарите последователно от първи 1 до осми 8 с време на работа според зададената време-променлива и автоматично ще спре след изтичане на времето за всеки един канал.
    
    6. при натискане на бутона редактиране, контролерът ще изпълни програма за редактиране на времената за включено състояние на всеки един товар, като започва от първи до осми. бутона за избор селект /SELECT/ последователно изрежда време-променливите за да може да се настроят с бутоните плюс+ и минус-. бутонът запис /SAVE/ дава възможност да бъде записана избраната стойност за всяка време-променлива. тука е направена /дублирана/ и една функция на бутона избор /селект-SELECT/ като това е, че при натискане на този бутон също автоматично се записва стойността на време-променливата.
    
    7. бутоните за директно задействие са контролирани от процесора като това осигурява защита от случайно и/или неправомерно задействие на който и да е товар. бутоните за директно задействие също спазват време-променливите който са записани във програмата от операторите. всеки бутон работи толкова време колкото е зададено и във програмата за автоматичен режим. разликата е че операторите могат да задействат всеки един канал по избор в случаен ред със същото време което са избрали. в програмата за автоматичен режим каналите се задействат според желаното време винаги само от първи до осми /1-8 канал/.
    
    8. двата бутона за редактиране на стойностите плюс+ и минус- са активни само по време на програмата за редакция на време-променливите. същото важи и за бутона за запис /SAVE/.  другите режими на работа тези бутони са блокирани.
    
7. допълнителна информация и предложения от клиенти, колеги и специалисти могат да бъдат вградени, програмирани и променени според заданието на конкретния процес. възможна е промяна на броя на каналите, добаване на друга функционалност на бутоните и програмите, добавяне и/или промяна на входащи датчици и комуникационни модули и други.

8. за повече информация, запитвания и контакти на сайта www.karadev.net, емайла: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или телефона: 088728 49 01

 

FULL DUPLEX конвертор RS232 >> RS485

двупосочен едновременен конвертор RS-232 << = >> RS-485 FULL DUPLEX

приемо-предавателен конвертор с две отделни независими двупроводни линии за приемане и предаване на данни на разстояние до 1500 метра

описание на конвертора - принцип на работа

1. схемата и изработената платка представлява стандартен конвертор от
стандарта на серийна комуникация RS-232 към серийна комуникация RS-485.
разстояние на обмяната на данни е допустима при различните скорости.
при скорост 9600kb/s далекобойността на свръзката може да достигне 1500 метра, без загуба на данните по двупроводна линия. при скорост 19200kb/s информационният поток има далекобойност до 1000 метра, като гарантира стабилност на линията и предаваната по нея информация. при най-високата скорост 115200kb/s разстоянието не бива да преминава границата от 500 метра, като предаваните данни между двете комуникиращи системи могат да бъдат сравнени дали са 100% предадени и 100% приети.

 

 

конвертора е приемо-предавателна схема, която едновременно може да приема и да предава данните от и към дадено устройство. двупроводните комуникационни линнии са независими една от друга, като това осигурява максимално бърза комуникация от и до процесорните системи, стационарни компютри, сървърно оборидване, сървърно настроени компютри и други електронни блокове.

платката разполага със два чипа за преобразуване на сигнала от стандарта RS-232 към RS-485, като съответно единият е настроен да предава, а другият да приема информационният поток между процесорните системи. този стандарт се нарича пулен дуплекс, което означава че не се налага програмистите да настройват софтуера в режим на изчакване на единият канал за да предава другият. двата канала на приемане и предаване на информацията си работят едновременно на една и съща скорост като това постига ефекта на максимална скорост на обмен на данни във вашите системи.

изработената печатна платка има защитен екран от двете страни, за премахване на смущения при употреба в промишлени процеси, системи с висока степен на електрически смущения, статично електричество, промишлени комуникации със високо монофазно и трифазно напрежение и други промишлени нефилтрирани комуникационни системи и комуникации. комплект филтриращи кондензатори за осигуряване на качествена работа на схемата при приемане и предаване на информацията на двете отделни линии RX и TX на отдалеченото разстояние.

 

 

захранването на схемата е стандартно +12V/волта/, консумацията на ел. мощност е около 100 милиампера, има светодиодна индикация за входящо напрежение, както и светодиодна индикация за двата независими канала на приемане и предаване на информацията.

стандартен дублиран клеморед за удобна работа на монтажниците на обектите, както и стандартна букса сериен порт RS-232 за входящите данни от компютърна система.

по желание промяната на сега монтираните клемореди и букси могат да бъдат сменени според желаните на клиента.

за контакти и поръчки - 0887 28 49 01 <> This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

димер за RGB ленти 12F1840

предстои да се изработи дистанционен ИНФРА ЧЕРВЕН модул с МНОГО БУТОНИ за новият модел, както и за новият вариант на 15 каналния димер със процесора 16F1829 - намерете документацията на сайта на MICROCHIP

0887 28 49 01 - димери за RGB ленти - 2 модела - 3 канален с 3 бутона за 1 RGB лента, 4 канален с 2 бутона, 5 канален с 1 бутон. дължина на лентите за 1 канал - 25 метра с този транзистор, в новият модел ще има вариант до 45 метра на канал. софтуер предварително програмиран в процесора, контрол от бутоните, има възможност за радио дистанционно с 4 бутона с 8 команди. мострите са за колеги и клиенти, както и за специалисти в монтажа, следващите вариант ще бъдат за крайните клиенти за директен монтаж на обекти. очаквайте цена и подробности в и-нет магазина http://webshop.karadev.net/

ДИМЕР С ПРОЦЕСОР PIC 12F1840 - модел с 1 бутон - софтуер за този модел >>> http://karadev.net/dimer1840/

*.HEX файла със готовия компилиран тест софтуер е във директорията

http://karadev.net/dimer1840/dimer1840HEX_test.X/dist/default/production/

 

 

 

  

 

 

 

ДИМЕР С ПРОЦЕСОР PIC 12F1840 - модел с 3 бутона - очаквайте софтуера за този модел

 

 text

Bill Of Materials
=================
Design Title:    dimer1840tashema
Document Number:
Revision:        
Author:          
Created:         04 февруари 2017 г.
Modified:        08 май 2017 г.

QTY  PART-REFS                     VALUE           CODE            COST            
---  ---------                     -----           ----            ----            
Modules
-------

Capacitors
----------
4    C3-C4,C7-C8                   100nF                                           
2    C5-C6                         100uF                                           

Resistors
---------
5    R1,R3,R5,R10,R12              220                                             
8    R2,R4,R6,R11,R13,R16,R26,R96  10k                                             

Integrated Circuits
-------------------
1    U1                            PIC12F1840                                      
1    U2                            78L05                                           

Transistors
-----------
5    Q1-Q5                         AP20T03GJ                                       

Diodes
------
5    D1-D5                         LED-YELLOW                                      
1    D10                           1N4001                                          

Miscellaneous
-------------
1    BUTON1                        B1                                              
1    BUTON2                        B2                                              
1    BUTON3                        B3                                              
6    J1-J6                         TBLOCK-I2                                       

МОНТАЖНА СХЕМА

 

 

ПРОИЗВЕДЕНА с монтираните елементи

ДИМЕР С ПРОЦЕСОР PIC 12F1840 - модел с 3 бутона

 очаквайте клипчето със работния режим на димера, на снимката е пропуснат един важен елемент от монтажа, за по наблюдателните могат да си отговорят кой важен елемент липсва. на следващите снимки монтажът на елементите и качеството на платката ще бъдат съмсем различни. за сега тези са за мостри на продукта за колеги и търговци. за контакти, цена и въпроси - 0887 28 49 01 - калоян радев

димер 15 канала с pic 16F1827/47

ПРОМЯНА В МОНТАЖНАТА СХЕМА !!!! ВНИМАТЕЛНО ПРОЧЕТЕТЕ И НАПРАВЕТЕ КАКТО СЪМ ПОКАЗАЛ НА СНИМКИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА МОНТАЖНАТА ПЛАТКА И ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО ОПИСАНИЕТО !!!!

  

 

1. скъсайте пътечката на бутона, както съм показал на СНИМКАТА, за да може от страната на елементите да запоите правилно мостовете ЗА >>>  ДА НЕ ДАДЕ НА КЪСО !!!! ПОВТАРЯМ >>> ДА НЕ ДАДЕ НА КЪСО !!!!

монтирайте мостовите връзки както съм показал на снимката, след като скъсате едната пътечка на бутона от страната на елементите моста който е запоен от пина на бутона ще бъде свързан към съпротивлението.

2. софтуера ще бъде съобразен с тази промяна, така че когато е готов ще си работи нормално без да се налага други монтажни промени

3. за този вариант на димера, този процесор 16F1827/47 отпада, тъй като няма една особенно важна функция във хардуерните прекъсвания на пиновете и защото не му стигат 2 пина за още два бутона.

функцията се казва >>> ИНТЕРУПТ ОФ ЧЕНДЖ >>> INTERRUPT OF CHANGE >> IOC, като осигурява лесно и бързо писане на софтуера, както и много добра и правилна работа на процесора при появяване на хардуерно прекъсване към даден пин на процесора от външен хардуер, модул, релейни системи и контакти, датчици и други.

на 3D графиките не са направени промени, те са за общ изглед на монтажа на платката, крайният вариант са СНИМКИТЕ ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА.

4. Новият процесор който ще се ползва е 16F1829 - можете да го намерите на страницата на MICROCHIP, и да разгледате документацията. ще има нов проект със необходимите още 2 бутона, като ще станат общо 3 бутона за управление на ефектите, скоростите и цветовете на димера.

5. предстои да се изработи дистанционен ИНФРА ЧЕРВЕН модул с МНОГО БУТОНИ за новият модел, както и за 5 каналния димер със процесора 12F1840

димер 15 канала описание - техническа спецификация

1. процесор 16F1847 - microchip - с размер на флаш паметта 14Кв килобайта. брой на пиновете 18, като входни 1, захранване 2, 15 входно/изходни за работа с периферни устройства.

2. захранване на димера - стандартно еднополярно захранване +12V волта напрежение с мощност съобразена с дължината на лентите които ще управлявате. филтриращи кондензатори включени преди стабилизиращия блок за процесора. може да бъде захранван с адаптер +12V волта с по малка мощност между 1,5А и 3А ампера.

3. захранване на процесора - стабилизирано +5V волта, включено директно към входящото на димера. филтриращи кондензатори осигуряват правилна и стабилна работа на процесора по време на изпълнение на светлинните ефекти.

4. крайни стъпала за лентите - мощни 20А амперови полеви транзистори /MOSFET/ свързани към процесора получаващи и изпълняващи команди в зависимост от вашата програма записана в процесора.

5. клеморед за свързване на лентите/ел.товари - стандартен 15А амперов клеморед за кабели за свързване на електрическите товари към управляемите канали.

6. бутон/и за управление на програмите - в този вариант на димера има само един бутон за изпълнение на даден ефект. в следващия вариант на димера ще има нов процесор с възможност за 3 бутона за смяна на режимите на работа, както за управление параметрите на дадена програма по време на изпълнение. примерно в програма за димиране ще може да избирате различни цветове, скорости и комбинации между каналите които се димират в дадената програма. това ще бъде във нов вариант на димера тъй като в сегашния с този процесор не позволява употребата на повече от 1 бутон. с повечето бутони ще има възможност да се контролира по-добре изпълнението на ефектите, тъй като те са доста на брой и в различни раздели.

описание на работата - димерът е устройство което позволява плавно светване и/или изгасване на осветителните светодиодни ленти, както и на светодиодни круши и други електрически товари. това означава че с димер можете да контролирате работата на всеки един електрически товар като правилно програмирате софтуера на димера според бързодействието на товара. след това програмно може да задавате различни стойности в една или много на брой програми за управление на ел. товарите. тук използваме димера за управление на осветителните тела от светодиодни ленти, светодиоди, LED рушки и други производни. този процесор както и следващия който ще бъде направен в новият димер, позволяват едновременно управление на 15 димиращи канала с програма/програми написани предварително в процесора.

на всеки един канал на димера или на всички едно временно могат да се задават стойности от 0-100% на подваното към товара напрежение. това означава че, ако вашите товари разботят на 12,24,36 волта, и са свързани към програмен димер, можете по всяко едно време да кажете на всеки един от 15 товара с колко волта да бъде захранен от 0V волта до +12V, +24V или +36V волта или до 220V също.

програмното осигуряване на димера може да бъде програмирано предварително и записано в процесора като след това с помоща на бутоните извиквате съответната програма необходима за вашата работа. димерите за осветление предлагат възможни настройки от 0 до 100% на изходящото напрежение на всеки един канал-светеща лента, а това прави осветлението във стаята, къщата или производствения цех по-силно, по-слабо и/или напълно спряно или максимално светло.

димерите също позволяват управлението на крайните товари както със различни стойности на мощността така и със различни времена за постигане на желаната мощност при отделните канали. това означава че ако един канал стартира от 5% до 80% от мощността за 1 минута /60 секунди/, то друг канал може да достигне същата мощност от 5% до 80% за 3 минути /180 секунди/. това прави всички управлявани канали на димера независими един от друг.

допълнително условие е това че ако стартирате даден канал на димера с зададени параметри за мощност и време, ще трябва и да го програмирате как да излезе от тази мощност и за какво време също. това ви дава възможност за пълно независимо с 11 параметъра на всеки един канал на димера и управление на всеки един товар според неговите електрически, механични и технически характеристики.

описание на параметрите на всеки един канал на димер - понятието протокол

1. номер на канала
2. начална стойност на мощността
3. крайна мощност на стойността
4. начално състояние на канала при начална мощност - включен / изключен
5. крайно състояние на канала при крайна мощност - включен / изключен
6. време за достигане на крайна зададена мощност - в секунди
7. време за достигане на минимална зададена мощност - в секунди
8. време закъснение след достигане на крайна мощност
9. време закъснение преди стартиране на начална мощност
10. състояние на канала по време на стартиралата мощност - включен / изключен
11. за всяко включено / изключено състояние на канала по време на обработваната мощност ще трябва да се програмират допълнителни времеви променливи.

както виждате димерите са процесорни устройства които предлагат пълен контрол върху всякакъв вид електрически товари. операторите има добър контрол по всяко едно време при производствени процеси с тежки машини и механизми, химически вещества, всякакъв вид машиностроене и оборудване може да се командва с димерите. можете да програмирате димера да работи като плавен ключ за дадено време и мощност, както и като обикновен ключ който включва и/или изключва даден товар на 0% или 100% веднага.

представеният от нас димер за осветлението има записани 61 светлинни ефекта, тъй акто каналите са много и има доста варианти на управление. в края на прожектираните ефекти има записани и няколко асинхронни за да се покаже възможността за управление на каналите независимо един от друг, както по ред така и по стойност, времена и състояние.

димера може да бъде използван във всички видове осветителни варианти на помещения, както и всякакви гипскартонови конструкции, рекламни проекти и решения, дизайн на стоки и услуги, проекти за изпълнение на осветителни и рекламни конструкции и монтажи. ако искате да направим конкретна програма според вашият проект можете да ни се обадите за да уточним програмата на димера която ви е необходима. всеки от вас може да използва димерите за свой цели от осветление до управление на мотори, релета, контактори, всякакви машини и механизми.

изгледайте клипа до края, за да видите всички варианти на светене на RGB лентите, ако имате желание за си закупите такъв димер за тестове и/или употреба във ваши домашни условия можете да ни се обадите на телефоните на сайта, емайла и/или социалните мрежи.

димер 15 канала с pic 16F1827/47 - представената платка е със процесор позволяващ управлението на 15 светодиодни канала по-отделно и едновременно. разгледайте внимателно снимките и графиките, снимка на монтирана платка ще има в по късен момент. платките са произведени и са дадени за насищане, обърнете внимание на детайлите на проекта, софтуера ще оживи вашата платка за да можете да управлявате 5 RGB лент или комбинации със едноцветни ленти.

пълен списък на използваните елементи може да намерите по долу

ОЧАКВАЙТЕ ТЕСТОВИЯ СОФТУЕР НАПЪЛНО БЕЗПЛАТНО ЗА ДА МОЖЕТЕ ДА ТЕСТВАТЕ ВАШИЯТ МОНТАЖ !!!!

 

  

 

 

 

      

 

Bill Of Materials
=================
Design Title:    RGB15channelshema
Document Number:
Revision:        
Author:          
Created:         21 ноември 2016 г.
Modified:        14 юли 2017 г.

QTY  PART-REFS                     VALUE           CODE            COST            
---  ---------                     -----           ----            ----            
Modules
-------

Capacitors
----------
2    C1-C2                         100uF                                           
2    C3-C4                         100nF                                           

Resistors
---------
15   R1-R12,R14-R16       1k              M1k                             
1    R13                           10k             M1k                             

Integrated Circuits
-------------------
1    U1                            PIC16F1827                                      
1    U2                            7805                                            

Transistors
-----------
15   Q1-Q15                   AP9987GJ - NMOS                                          

Diodes
------
1    D1                            1N4007                                          

Miscellaneous
-------------
1    BUTTON1                   B1                                              
5    J1-J5                         TBLOCK-I4                                       
1    J10                           TBLOCK-I2                                       

 

led лунички 10 вата

за поръчки запитвания и контакти - 0887 28 49 01 - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

описание на многоцветни светещи лунички

здравейте приятели, колеги и клиенти клипът който ви показваме има за цел да ви запознае със новият продукт на карадев еоод, а това са именно лунички с мощност десет вата при захранване +24 волта на всяка луничка. луничките са четири на брой във показаната форма. в момента са включени на половин мощност +12 волта - пет вата на всяка, защото охлаждането на всяка една е необходимо да бъде доста добро за да не изгорят. това е прототипен вариант на схемното решение, платките и софтуера. луничките са ново производство, както и контролерът за управлението им и софтуерът който управлява ефектите за светене.

във всяка луничка има процесорно управление, което чака зареждане на информация как да свети във всеки един момент дадена луничка от групата. тъй като светлината е доста силна, препоръчва се да не се гледат директно с незащитено око, защото може да доведе до трайни увреждания на зрението. препоръчително разстояние за директно гледане особенно вечерно време е от 10 метра минимално.

 

 

   

 

идеални са за монтаж във скрито осветление от гипскартон и всякакви други варианти на строителството, мебелното производство на кухни, гардероби, шкафове, осветление за големи и малки обществени помещения, както навсякъде където има нужда от достатъчно силно, цветно или бяло осветление.

в по късен момент луничките ще бъдат показани във монтаж на стандартни тела за лунички за таванно, стенно и друго осветление като вариант на монтиране.

показаните светещи лунички са произведени от трицветен светодиод и процесорно управление за постигане на множество от цветове, като трите основни цвята - червен зелен и син, се смесват в процентно съотношение във реално време. скоростта на смесване зависи само от предварително зададената програма.

устройство - трицветен светодиод 10 вата, процесорно управление със захранване на всяка една луничка - +12 до +24 волта право напрежение. радиатор за охлаждане на светодиода, печатна платка с монтираните елементи.

брой на показаните лунички - четири броя свързани към управляващ контролер с предварително зададена програма. в по късен момент ще има вариант в който потребителите сами ще могат да програмират своите лунички през компютър или лаптоп.

захранващ модул - захранването на цялата линия свързани лунички трябва да бъде сметнато за съответната мощност. примерно в една стая ако сте монтирали 5 линички по 10 вата всяка това прави 50 вата мощност на луничките, трябва да осигурите захранване на +12 волта минимално 60 до 80 вата, за да получите достатъча мощност на осветлението. ако искате в стаята вашите пет лунички да светят с пълна мощност ще трябва да осигурите захранване с +24 волта на 120 вата, за да можете да използвате всички налични мощностти на светодиодите в различните цветове.

контролер за управление - сега показаният контролер е направе за тест на блока с луничките като в него са записани предварително ефектите на светене. в по късен момент ще бъде добавено управление с четири варианта - 1. ръчен регулатор /потенциометър/ за ръчно намаляване и усилване на светлината. 2. бутони за управление за вграждане в стената. има такива със четири различни бутона тип ключ за нормалните 220V лампи за вграждане в стандартна електрическа розетка в стената. само че кабелите от бутоните се свързват към контролера за управление на луничките. 3. дистанционно управление с два вида - тип гаражните врати с четири бутона или много бутонно като на внасяните у нас китайски светодиодни контролери с много бутони за различни цветове, ефекти и други функции.

брой цветове - представените лунички имат възможност да покажат много на брой цветове като това се има предвид цялата цветова гама която може да види човек. в предварително записаните ефекти в контролера са програмирани основните седем цвята - червено, зелено, синьо, виолетово, жълто, светло синьо, бяло. тъй като управлението на луничките е програмно могат да бъдат задавани много на брой нюанси на основните три цвята - червено, зелено и синьо, като процентното съотношение между трите показва много на брой цветове сменящи се плавно. промяна на ефектите на светене в управляващият контролер може да накара луничките да светят според вашите желания във всякакви апликации на окачени тавани, реклама, стайно, спално, кухненско осветление, барово и ресторантско осветление и всякакви други приложения в реалния живот.

програмиране и управление на светещите ефекти - всеки клиент закупил комплет от няколко на брой лунички със задължителен контролер за упраление ще може през неговия си компютър да смени ако иска програмата за светене на всички закупени от него лунички. във комплекта със хардуера, всички платки, кабели и други ще бъдат дадени и диск със програмата за смяна на софтуера, пълно описание на програмата, начина на включване на програмния кабел, както и описание за работа с програмата. предвидено е да се работи със всички версии на уиндоус 7/8/10 и следващите, като при промяна на софтуера, подобряване на функциите и следващи версии на програмата ще можете да си я свалите БЕЗПЛАТНО от интернет сайт.

подробно описание за монтажа на цялата композиция ще бъде предоставено на мотнажниците на гипскартонови конструкции, както и на всички които се занимават със слаботокова, силнотокова техника, монтаж и ремонт на електрически инсталации в домовете както и на всички които искат да си монтират сами в къщи ефектни цветни светещи лунички.

Top