описание на ПЛК контролер за програмно управление
на 8 крайни товара със допълнителни 8 товара. брой на предварително въведени програми 8, смяна на времената на задействие на каналите се извършва от операторите по всяко едно време.


ЪПДЕЙТ НА СОФТУЕРА ЗА ПЛК КОНТРОЛЕРА >> по новата версия на софтуера е със възможност за избор между 8 броя отделни програми със различни времена на задействие зададени от операторите. Това позволява да се управляват машини и механизми от един и същ тип със промяна на произвежданата продукция. примерът е за машина за лимонада и безалкохолни напитки, като имате 8 различни литражи при различни на брой напитки. това означава че можете със смяна на програмата от бутоните да изберете различно време за пълнене на бутилките от 1 литър, 2, 3 и 10 литра, като за всяка отделна напитка имате до 8 броя литрови варианти. резултатите са доста на брой варианти от видове литражи и видове напитки като така можете да покриете голяма гама разнообразие при производството.


както се вижда на снимката по надолу, дисплеят показва избраната програма номер 5 като това е една от 8 програми въведени от оператори контролиращи производствения процес.
има ъпдейт и на бутоните на контролера който не се вижда на снимката. изведен е бутон РЕСЕТ / RESET / който служи за първоначално установяване на променените настройки в дадена програма на контролера. това се прави само веднъж след като е въведено новото време за даден канал в една от 8 програми.


броят на програмите за друго приложение на контролера могат да бъдат увеличени, като това ще осигури на даденият процес и клиент достатъчно варианти необходими за неговата работа. за момента са предвидени и въведени 8, в друг случай могат да бъдат увеличени до 16, 32 и повече.
въведен е също така и ръчен режим за стартиране на даден канал, който също работи със заданеното време в избраната програма. бутоните от 1 до 8 са програмирани да работят със времената на избраната програма, което означава че при избрана програма номер 3 и канал 7, бутонът ще прочете предварително програмираното времеи ще задейства канал номер 7 за толкова секунди, минути за колкото е зададено от операторите. това е направено за тест на всеки отделен канал при реални условия в работния процес.


бутонът РЕСЕТ, който не се вижда на снимката е изведен на мястото на бутонът означен със Х, или това е бутонът във горния ляв ъгъл преди бутон номер 1 в редицата за ръчен контрол.
1. ПЛК контролера представлява процесорно управление със последователно задействие на каналите/първи до осми - 1-8/ според зададено време за работа отделно на всеки един канал. операторите могат да задават произволни стойности за включено състояние на всеки отделен канал на контролера, като поредноста на работа на каналите е винаги от първи до осми/1-8канал/. времената за всеки канал са различни, като за редактиране информацията се показва на дисплей със разрядност 4 реда по 20 символа на ред. изключването на каналите/товарите става автоматично след изтичане на зададеното време. допълнителните канали са включени към схемата за да се дублира работата на даден каналите/товар, като това осигурява на операторите необходимост от задействие на допълнителни машини и механизми, с лесен контрол и управление.

   

 

  

 

2. Схемното решение на ПЛК контролера е на базата на средно мощен PIC процесор, модел 18F4620, с достатъчно параметри за изпълнението на тази и по-сложни задачи. Дисплеят на системата е стандартен с разрядност 4 реда по 20 символа на ред, като това е минималната конфигурация за показване на необходимата информация за управление на контролера. в момента има зададена само една последователност за задействие на каналите като тя е винаги се задейства първи канал, после втори, трети и така до осми. в следващите варианти на софтуера могат да бъдат направени и други варианти на задействие според необходимостта на клиента, като това може да стане само със смяна на софтуера във същото схемно решение и същия процесор.


3. контролерът разполага със бутони за редакция на времената на работа на каналите, бутони за директно задействие на каналите в ръчен режим. при избор на процесорно решени е повече пинове, може да се включат и други входящи системи. това могат да бъдат датчици от всякакъв тип - газови анализации, тепмератури, влага, налягане, обороти, осветеност, нивомери и други. също така може да се направи връзка към отдалечена компютърна система чрез някой от стандартните методи за комуникация като жични или безжични примерно - сериен порт, RS-232, RS-485, LAN 10/100/1000, оптични кабели, GSM модули, интернет модули - BLUETOOTH, WIFI, GPRS, ZIGBEE и други. предаването и приемането на стойности, данни, команди и технически параметри от и към контролера е постоянно, двупосочно и едновременно като това не затруднява работата на процесора в основните му функции.
4. направените менюта и съобщения във софтуера могат да бъдат сменени според искането на клиента, като имайте предвид, че дисплеят поддържа и български език. в този вариант на софтуера, менютата и съобщения са на английски за да бъде показано като универсално процесорно управление и пред англо говорящи клиенти.
5. техническа хардуерна характеристика
    1. захранване - галванично разделено от крайните товари с оптрони с вътрешни MOSFET транзистори . добавен е и външен средно мощен 20А амперов MOSFET транзистор за гарантиране на достатъчна мощност при работа на товара във включен режим, както и за защита на оптрона от евентуално пробиване при късо съединение, пренапрежение, токов удар и други. при по големи товари за управление може да се монтират и охлаждащи радиатори, като за конкретното приложение това не е необходимо.
    
    2. захранването на процесора е стандартно стабилизирано +12V намалено и стабилизирано на +5V. филтриращи кондензатори във схемата са монтирани както на външното захранване, така и след стабилизатора на +5V. има монтирани диоди за предпазване от обратна полярност при включване
    
    3. захранването на оптронната схема с крайният транзистор е +24V, като това е съобразено със захранването на крайните товари. минималното захранване на оптронната схема е +12V/3А, като това зависи изключително от това какви уреди, машини и механизми ще се управляват.
    
    4. ако ще се управляват променливо-токови монофазни 220V и/или променливо-токови трифазни 380V товари, задължително трябва да се използват контактори съобрази по волтаж и мощност със крайните товари който ще се задействат.
    
    5. бутони за управление - стандартни незадържащи без подсветка, монтирани на предния панел на кутията за удобство при работа на операторите.
    
    6. кабелната система е направена със стандартен щекерен клеморед за удобство при отремонтиране на платките. също така всички чипове са монтирани на стандартен интегрален цокъл за удобна смяна при евентуални ремонт на устройството.
6. софтуерна работна характеристика


    1. програмата за управление на крайните товари работи на принципа на време-задаване от операторите за включено състояние за всеки един товар. изключването на товара става автоматично след изтичане на зададеното време за всеки канал поотделно. най-малката време-константа е 100 мили-секунди, като това важи за всички канали. с промяната на софтуера е възможно да се задават всякакви времена за всички канали и/или всякакви времена за всеки канал поотделно. време-константите могат да бъдат и време-променливи като това решават операторите при настройка на работа на контролера за всеки канал поотделно.
    
    2. време-константите и/или време-променливите могат да бъдат в размер от няколко милисекунди, секунди, минути, часове, дни. според задействания процес в който участват всички крайни товари на устройството, операторите могат да настроят всеки краен товар да се включи и изключи примерно след няколко секунди, няколко минути, няколко часа или няколко дни.
    
    3. при избор на дадена функция на контролера софтуерът е настроен да блокира другите бутони, които не са свързани в дадената функция в момента. това означава че ако сте избрали режим на настройка на времената, не може да задействате каналите със бутоните за ръчен контрол. и обратно докато сте стартирали програмата за задействие на каналите според времената, също не можете да редактирате или да задействате ръчно крайните товари. задължително трябва да изчакате да свърши дадена функция за да се изпълни друга. по време на изпълнение на дадена функция, всички останали са блокирани.
    
    4. програмираните функции са : старт/стоп, автоматичен/ръчен режим, редактиране на времената. активирането на всеки един бутон става само от главното меню, като всички останали функции са блокирани по време на употреба на друга функция.
    
    5. при натискане на бутона старт/стоп, контролерът ще започне програмата за стартиране на товарите последователно от първи 1 до осми 8 с време на работа според зададената време-променлива и автоматично ще спре след изтичане на времето за всеки един канал.
    
    6. при натискане на бутона редактиране, контролерът ще изпълни програма за редактиране на времената за включено състояние на всеки един товар, като започва от първи до осми. бутона за избор селект /SELECT/ последователно изрежда време-променливите за да може да се настроят с бутоните плюс+ и минус-. бутонът запис /SAVE/ дава възможност да бъде записана избраната стойност за всяка време-променлива. тука е направена /дублирана/ и една функция на бутона избор /селект-SELECT/ като това е, че при натискане на този бутон също автоматично се записва стойността на време-променливата.
    
    7. бутоните за директно задействие са контролирани от процесора като това осигурява защита от случайно и/или неправомерно задействие на който и да е товар. бутоните за директно задействие също спазват време-променливите който са записани във програмата от операторите. всеки бутон работи толкова време колкото е зададено и във програмата за автоматичен режим. разликата е че операторите могат да задействат всеки един канал по избор в случаен ред със същото време което са избрали. в програмата за автоматичен режим каналите се задействат според желаното време винаги само от първи до осми /1-8 канал/.
    
    8. двата бутона за редактиране на стойностите плюс+ и минус- са активни само по време на програмата за редакция на време-променливите. същото важи и за бутона за запис /SAVE/.  другите режими на работа тези бутони са блокирани.
    
7. допълнителна информация и предложения от клиенти, колеги и специалисти могат да бъдат вградени, програмирани и променени според заданието на конкретния процес. възможна е промяна на броя на каналите, добаване на друга функционалност на бутоните и програмите, добавяне и/или промяна на входащи датчици и комуникационни модули и други.
8. време диаграми на работата на ПЛК контролера според избрануят режим на задаване на времето:

   

ПРОЕКТ НА КОМАНДНИЯ КОНТРОЛЕР С ПРОЦЕСОРА, БУТОНИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ, КЛЕМОРЕД ЗА ДИСПЛЕЯ, КЛЕМОРЕД ЗА БУТОНИТЕ ЗА РЪЧЕН РЕЖИМ, СВЕТОДИОДИ ЗА ИНДИКАЦИЯ НА ЗАДЕЙСТВИЕ НА ВСЕКИ ЕДИН КАНАЛ, СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ ЗА РЪЧЕН<>АВТОМАТИЧЕН РЕЖИМ, СВЕТОДИОДНА ИНДИКАЦИЯ ЗА РЕЖИМ НАСТРОЙКА, СТАРТ <> СТОП, АВТОМАТИЧЕН <> РЪЧЕН РЕЖИМ

ПРОЕКТА НА ДРАЙВЕРНОТО СТЪПАЛО ЗА 8 КАНАЛА, СЪС ОПТРОННА ДВОЙКА С MOSFET ТРАНЗИСТОРИ КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО ТОВАРЕН MOSFET ТРАНЗИСТОР С МОЩНОСТ 20А /ампера/ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КРАЙНИТЕ ТОВАРИ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТ МОЖЕ ДА СЕ МОНТИРАТ И ПО-МОЩНИ ТРАНЗИСТОРИ ЗА ПО-ГОЛЕМИ ТОКОВЕ НА КРАЙНИТЕ ТОВАРИ. ДРАЙВЕРНОТО СТЪПАЛО Е ЗАХРАНЕНО ОТ ОТДЕЛНО +24V ЗАХРАНВАНЕ, ГАЛВАНИЧНО РАЗДЕЛЕНО ОТ ОПЕРАТИВНОТО ЗАХРАНВАНЕ +5V НА ПРОЦЕСОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ТОВА ГАРАНТИРА ЧЕ ПРИ ЕВЕНТИАЛЕН ПРОБИВ НА ВИСОКОТО НАПРЕЖЕНИЕ ПРЕЗ ДРАЙВЕРА, ПРОЦЕСОРНАТА ЧАСТ ОСТАВА ЗАЩИТЕНА. ОПТРОННИТЕ ДВОЙКИ ЗА ВСЕКИ ЕДИН КАНАЛ СА МОНТИРАНИ НА ЦОКЪЛ ЗА УДОБНА СМЯНА ПРИ ЕВЕНТУАЛЕН РЕМОНТ И ПРОДДРЪЖКА.

 

МОНТИРАНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ НА ПРОИЗВЕДЕНАТА ПЕЧАТНА ПЛАТКА СА СЪОБРАЗЕНИ СЪС ИЗИСКВАНЕТО НА КЛИЕНТА ЗА ЛЕСНА СМЯНА, МОНТАЖ, ДЕМОНТАЖ И ПОДДРЪЖКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТ. ИЗПОЛЗВАН Е ЩЕКЕРЕН КЛЕМОРЕД ЗА СЪЕДИНЯВАНЕ НА КРАЙНИТЕ ТОВАРИ КЪМ ДРАЙВЕРНОТО СТЪПАЛО И ЛЕСНА СМЯНА И ОБСЛУЖВАНЕ НА КАБЕЛНИТЕ СИСТЕМИ.

НА ДРАЙВЕРНОТО СТЪПАЛО ИМА ПРОЕКТИРАНИ ЦОКЛИ НА СВЕТОДИОДИТЕ ЗА ВСЕКИ ОТДЕЛЕН КАНАЛ ЗА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ВХОДЯЩИЯТ ОПЕРАТИВЕН СИГНАЛ ОТ ПРОЦЕСОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ. ТОВА Е ДОБРЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВА КОГАТО КОНТРОЛЕРА И ДРАЙВЕРНОТО СТЪПАЛО СА ОТДЕЛЕНИ НА РАЗСТОЯНИЕ И НЕ СЕ ВИЖДАТ СВЕТОДИОДИТЕ НА ПРОЦЕСОРНОТО УПРАВЛЕНИЕ.

ПО ЖЕЛАНИЕ МОГАТ ДА БЪДАТ МОНТИРАНИ И НА ДВЕТЕ ПЛАТКИ, ТОВА НЯМА ДА ПРОМЕНИ И/ИЛИ ДА ПОПРЕЧИ НА РАБОТАТА НА КОНТРОЛЕРИТЕ.

 

ОПИСАНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ, КЛЕМОРЕД И ДРУГИ НАДПИСИ ВЪРХУ ПЕЧАТНАТА ПЛАТКА СПОМАГАТ РАБОТАТА НА ОПЕРАТОРИТЕ И МОНТАЖНИЦИТЕ ДА СЕ ОРИЕНТИРАТ В СХЕМАТА ЗА МОНТАЖ И КЛЕМОРЕДИТЕ ПРИ ЕВЕНТУАЛНИ РЕМОНТИ, СМЯНА ОТДЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ И ДРУГИ ПРОМЕНИ ПРИ ОКАБЕЛЯВАНЕ НА КРАЙНИТЕ ТОВАРИ
за повече информация, запитвания и контакти на сайта www.karadev.net, емайла: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или телефона: 088728 49 01