8 релета авто изключване със задаване на времето за изключване - ОБНОВЕНА

добавена функционалност със енкодер + бутон за настройка на времената на изключване на релетата, както и дисплей за визуална информация на операторите при настройка на времената. следващият вариант на софтура ще бъде добавена нова функция за избор на една от 8 програми за задействане от бутоните за програмно стартиране на 1 от 8 програми за автоматично стартиране и спиране на релетата. с един от 8 бутона ще може да стартирате предварително направена програма запаметена в процесора от последователност на релета.

примерно програма 1: стартиране реле номер 1,3,6,2,8,4,5

програма 2 : 3,4,2,8,5,6,7,1 :

последователно задействие и стопиране на релета с определено време за спиране във всички 8 програми.

   

 

 схемата е разработена с цел да се даде възможност на потребителите да използват система за автоматично изключване на осем броя отделни канали. всеки канал има отделен вход за задействане и отделна времезадаваща група за определяне на времето на включено положение. при изтичане на времето съответният канал изключва. независимата работа на всички осем броя канали прави платката необходима при управление на по-опростени механични възли и системи.

време задаващата група са аналогови тримери чрез които може да се настрой времето през което всеки отделен канал да бъде включен.

схемата има контролни светодиоди за визуално потвърждение при получаване на задействащият сигнал и светодиоди за всеки канал поотделно за включено състояние на работещ канал в момента.

 предвиден е бутон с който можете да запаметите всички зададени времеви стойности на всички осем броя канали, което гарантира че при неправилно изменение на дадена стойност платката ще продължи да работи стабилно със старите си стойности. ако желаете да промените дадена стойност от осемте различни, настройте даденият канал и натиснете бутона за запаметяване. платката автоматично ще приеме новата стойност за съответният канал и ще започне нов цикъл на работа с обновената стойност.

в даденият вариант на производство платката разполага със отделна релейна група за всеки от осемте канала. ако в даден вариант не се налага употребата на релета, самите релета мога да бъдат пропуснати при монтажа и крайните товари да се управляват директно от мощните крайни транзистори. варианти за производство има много, според заданието на всеки отделен клиент.

захранването на цялата схема е стандартно +12V, като за вариант със +24V захранване и релета схемата остава същата със малко изменение във захранващия модул.

във схемата е предвиден процесор със допълнителен порт за разширение. към този порт могат да бъдат включени допълнителни модули за управление на схемата, като клавиатури с 10 бутона, дисплей LCD 4 реда по 20 симола на ред, зумери, комуникационни портове, дистанционни управления и други.

входовете за бутоните за подаване на включващ сигнал на всеки отделен канал са направени да задействат от +12/24V. това е проектирано така с цел ако се налага да се изнесат самите бутони на големи разстояния от контролера, дългите кабелни връзки няма да смущават работата на процесора и схемата като цяло.

вместо бутони за ръчно включване могат да бъдат използвани всякакви датчици с краен релеен контакт/нормално отворен/, които да подадат краткотраен импулс за задействане на всеки един от осемте канала поотделно. датчици в машините и механизмите има от всякакъв тип стандартни рид ампули, датчици на хол, фотоклетки и различни видове инфрачервени сензори. достатъчно условие за да задействате даден канал е да се подаде краткотраен импулс на входа след което схемата ще задейства софтуера за да изчисли колко време е необходимо да бъде включен канала. след изтичане на времето каналът ще се изключи независимо от всички останали.

всички стойности са запаметени във вътрешната памет на схемата, като това гарантира стабилна работа по всяко време, тъй като при промяна на температурата в по-дълго време на работа тримерите във време задаващите групи може да си променят стойността.

при необходимост от подаване на други сигнали на входовете на схемата ще се обсъдят според заданието на клиента.

същото е валидно и за светодиодите за подаване на сигнала и светодиодите за текущото състояние на всеки канал поотделно. могат да бъдат изведени на лицев панел на кутия, ел. табло и други монтажни варианти.

времевите променливи за работа на всеки отделен канал могат да бъдат различни. това са предварително зададени в софтуера за всеки канал поотделно времеви диапазони, като тези времена могат да бъдат от няколко милисекунди, секунди, минути или часове. тези различни времеви настройки могат да бъдат зададени по време на създаване на софтуера или с помощта на допълнителен модул с дисплей да бъдат настроени веднага по време на работа на дадена машина.

имайте предвид че на механичните възли и системи им трябва технологично време да променят състоянието си от едно в друго за което, операторите при настройването на времевите променливи трябва да се съобразят с времето за движението на механиката.

когато се изчистят всички механични неточности, можете да използвате бутона за запаметяване на стойностите във вътрешната памет и да задвижите цялата производствена линия на вашият продукт.

с допълнителният модул с дисплей имате възможност както да настройте всеки канал поотделно с голяма точност, така и да прочетете по всяко време стойностите на предварително запаметени стойности от друг контролер.

с допълнителният модул можете да използвате и ръчен режим на работа на всеки един канал поотделно като това може да бъде някакъв вид сервизен режим на механиката, машината или това което управлявате.